Εκπαιδευτικά προγράμματα και Δράσεις στα σχολεία από τους Γιατρούς του Κόσμου σε σχολικές

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων από εκπροσώπους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2021-2022.

Θέματα: «Εθελοντισμός & Ενεργός συμμετοχή», «Πρώτες Βοήθειες», «Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και Πρόληψη τωνΈμφυλων Διακρίσεων», «Προώθηση του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πρόληψη των κοινωνικών Διακρίσεων» «Ρατσισμός – Ξενοφοβία – Φυλετικές Διακρίσεις» απευθύνονται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου), για το σχολικό έτος 2021-2022.

Έγκριση

Μαρούσι, 10-11-2021
Αρ. Πρωτ. Φ11/144113/Δ2

ΠΡΟΣ: ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Mail: director@mdmgreece.gr

Απαντώντας στο από 26-05-2021 έγγραφό σας, που αφορά την υλοποίηση ενημερωτικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων και παρεμβάσεων Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής και
Οφθαλμολογικής φροντίδας σε μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 59/29-10-2021 του Ι.Ε.Π.,

Α) εγκρίνουμε την υλοποίηση των ενημερωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλους:
«Ατομική Υγιεινή και Πρόληψη Λοιμώξεων» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού) και «Εθελοντισμός & Ενεργός
συμμετοχή», «Πρώτες Βοήθειες», «Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και Πρόληψη των
Έμφυλων Διακρίσεων», «Προώθηση του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και Πρόληψη των κοινωνικών Διακρίσεων» «Ρατσισμός – Ξενοφοβία –
Φυλετικές Διακρίσεις» που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου), για το σχολικό έτος 2021-2022.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω ενημερωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και
σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική για
τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και
του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η
ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα να πραγματοποιείται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Τα προγράμματα να υλοποιούνται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η
συνολική τους διάρκεια να είναι από δυο (2) έως τρεις (3) διδακτικές ώρες.
4. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά
δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας»
(Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
5. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και
η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
7. Σε περίπτωση μετακίνησης των μαθητών/τριών από τις σχολικές μονάδες προς άλλο χώρο
υλοποίησης των προγραμμάτων (δομές των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας), να τηρείται
απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία, που προσδιορίζει το πλαίσιο διεξαγωγής
εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών.
8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή άλλου, μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ υλικού, και
να μη χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό ή
εμπορικό σκοπό.
9. Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο
προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
11. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης,
να πραγματοποιηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή κάθε
προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα,
αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
12. Να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα των δράσεων, η οποία θα
κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για
την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να
εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο
ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική
καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας
υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Β) Δεν εγκρίνεται, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ερευνητική Δημοσιογραφία», η σχέση του
οποίου με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης Μ.Κ.Ο. των Γιατρών του Κόσμου καθεαυτήν
δεν είναι εμφανής.
Γ) Δεν εγκρίνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής και
Οφθαλμολογικής φροντίδας από εκπροσώπους των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνικής
Αντιπροσωπείας, σε μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22, καθώς οι δράσεις αυτές δεν έχουν
παιδαγωγικό περιεχόμενο και υπό αυτήν την έννοια δεν τεκμηριώνεται η παιδαγωγική
σκοπιμότητα για την υλοποίησή τους εντός του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση