«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων»

Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων της χώρας. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΕΧ/81485/143210/Δ7/18-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (Πράξη 54/6-10-2022 του Ι.Ε.Π.).

5. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος να μην υπερβαίνειτις δύο (2) διδακτικές ώρες
για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα σχολεία ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Φορέα: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (ΚΕΘΙ)», e-mail: kethi@kethi.gr.
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edu-gate.minedu.gov.gr/.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση